Error message

This user already exists.

Error message

Unfortunately you can't register with your Facebook account because e-mail is required and your Facebook account has no e-mail. Register with email.

Terms & Privacy Policy

Algemene Voorwaarden Living Concerts website

Last updated: 20/11/2014

LivingConcerts BVBA manages this website. By using this website, you agree with the terms and conditions. If you don't agree, please do not register or use this website.

LivingConcerts BVBA
met zetel te
Bieststraat 62,
3360 Bierbeek,
Belgium RPR Leuven.
Ondernemingsnummer 0567.857.992,
BTW BE 0567.857.992

 • Website: Het platform www.livingconcerts.com beheerd door LivingConcerts.
 • Gebruiker: Iedereen met een account op www.livingconcerts.com gelinkt aan een emailadres of Facebook-account.
 • Living room (organisator): Dit is de gebruiker die een “living room” heeft aangemaakt op de website of die gelinkt is aan een “living room”.
 • Artiest: Dit is de gebruiker die een “artiest” heeft aangemaakt op de website of gelinkt is aan een artiest.
 • Boeking: De overeenkomst afgesloten tussen organisator en artiest om op afgesproken datum en plaats een performance te laten plaatsvinden. De boeking van de artiest is pas definitief na betaling van de service fee.
 • Service fee: De vergoeding die verschuldigd is door de organisator aan LivingConcerts voor het gebruik van de website bij iedere boeking.

Voorwaarden van toepassing op overeenkomst tussen LivingConcerts en gebruikers

1.1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Het Belgisch recht is van toepassing op de rechtsverhoudingen tussen LivingConcerts en organisator enerzijds en LivingConcerts en artiesten anderzijds. De rechtbanken van Leuven zijn bevoegd. LivingConcerts behoudt zich het recht voor om onderhavige algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Dit wordt gemeld via de website zelf.

1.2 Algemene voorwaarden

De minimum leeftijd voor het gebruik van de website is 18 jaar. Alle vermelde prijzen op de website zijn in euro uitgedrukt en inclusief BTW. LivingConcerts is bemiddelaar en expliciet geen contractspartij bij de overeenkomst tussen een artiest en een organisator. LivingConcerts zal zich ten volle inspannen om de communicatie tussen artiest en organisator zo goed mogelijk te laten verlopen. LivingConcerts behoudt zich het recht voor om elke account en “living room” en “artiest” in zijn geheel te blocken en/of te verwijderen, zonder hiervoor enige verantwoording te moeten afleggen of vergoeding verschuldigd te zijn. LivingConcerts behoudt zich het recht voor om foto’s of ingevoerde informatie aan te passen en/of te verwijderen, zonder hiervoor enige verantwoording te moeten afleggen of vergoeding verschuldigd te zijn. Elke gebruiker van de website is verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem/haar ingevoerde informatie. LivingConcerts kan niet aansprakelijk gesteld worden voor foute informatieverstrekking door gebruikers op de website. Het aanmaken van een account als living room of als artiest is gratis.

1.3 Rechten van de organiserende living room

Een living room heeft het recht om informatie & foto’s van de huiskamer op de website te plaatsen en aan te passen zijn volledige account te verwijderen

1.4 Rechten van de artiest

Een artiest heeft het recht om informatie & foto’s van de act op de website te plaatsen en aan te passen zijn volledige account te verwijderen

1.5 Plichten van de organiserende living room

Elke living room verbindt zich ertoe om zo nauwkeurig mogelijke en up-to-date informatie te voorzien op de website

1.6 Plichten van de artiest

Elke artiest verbindt zich ertoe om zo nauwkeurig mogelijke informatie te voorzien over de act op de website

1.7 Opzeg van de overeenkomst tussen artiest en living room

LivingConcerts is geen enkele vergoeding verschuldigd aan de living room of artiest indien de geboekte performance geen doorgang kan vinden om welke reden dan ook. De service fee kan onder geen omstandigheden worden terugbetaald. Mocht de artiest het concert last minute annuleren door onvoorziene omstandigheden, is het wel mogelijk de service fee voor een nieuwe boeking in te zetten. Contacteer ons in dat geval via: info@livingconcerts.com.

1.8 Verwerking van gegevens, privacy

 • LivingConcerts houdt alle informatie bij die een gebruiker achter laat op de website.
 • Deze informatie wordt gebruikt voor gerichte communicatie en om de gebruikers nog beter van dienst te zijn.
 • De gedetailleerde informatie van een living room / de artiest wordt pas beschikbaar voor de andere partij nadat de boeking overeengekomen is én de service fee betaald is.
 • LivingConcerts zal de persoonsgegevens van geregistreerde gebruikers op de website nooit kenbaar maken aan derden of doorverkopen aan externe instanties.
 • LivingConcerts kan de verzamelde gegevens van gebruikers / artiesten / living rooms voor nieuwe doeleinden die nog niet omschreven zijn, gebruiken. Voorafgaandelijk wordt elke gebruiker hiervan verwittigd.
 • Als u ons wil contacteren ivm de privacy-policy en met andere vragen kan dat op het e-mailadres privacy@livingconcerts.com

1.9 Wijziging service fee

LivingConcerts behoudt zich het recht voor om het bedrag van de service fee eenzijdig te wijzigen.

Voorwaarden van toepassing op overeenkomst tussen artiest en living room

Bij gebrek aan andersluidende geschreven voorafgaandelijke overeenkomst gelden volgende voorwaarden op overeenkomsten tussen artiest en living rooms:

2.1 Rechten van de organiserende living room

Een living room heeft het recht om een request te sturen naar een artiest

2.2 Rechten van de artiest

Een artiest heeft het recht om een request van een living room te aanvaarden, verder te onderhandelen of te weigeren

2.3 Plichten van de organiserende living room

Elke living room verbindt zich ertoe om bij een concert voldoende publiek aanwezig te hebben de artiest op gepaste wijze te ontvangen te voldoen aan de betalingsvoorwaarden van de artiest (hoed of afgesproken uitkoopsom) alle regelgeving inzake auteursrechten na te leven, met inbegrip van het betalen van verschuldigde vergoeding bij de bevoegde auteursrechtenorganisatie, zoals bijvoorbeeld SABAM indien verhinderd om op de performance te laten plaats vinden, dit terstond aan de artiest te laten weten

2.4 Plichten van de artiest

Elke artiest verbindt zich ertoe om op de afgesproken datum en plaats aanwezig te zijn en de afgesproken performance uit te voeren te reageren op een ontvangen boekingsrequest indien verhinderd om op te treden, dit terstond aan de organisator laten weten

2.5 Schade

Alle toegebrachte schade aan geluidsapparatuur e.d. van de artiest veroorzaakt door het aanwezige publiek of veroorzaakt als gevolg van een ondeugdelijke elektriciteitsvoorziening, wordt door de organisator volledig vergoed. Betaling vindt plaats uiterlijk binnen een maand nadat de schade is toegebracht en het bedrag van de schadevergoeding is overeengekomen of bij gebrek aan overeenkomst, vastgesteld door de rechtbank. Artiesten kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade aan gebouw, inboedel, etc. aangebracht door derden.